Івано-Франківська районна військова адміністрація
Івано-Франківська область
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Порядок складення та подання запитів                                                                                                           

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                         Розпорядження районної

                                                                                         державної адміністрації

                                                                                         від 05.07.2021 р. № 100

 

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Івано-Франківська районна державна адміністрація

І.Загальні положення

1. Цим Порядком, розробленим відповідно до статей 4, 14, 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 547 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, визначається механізм здійснення та забезпечення Івано-Франківською  районною державною адміністрацією (далі – районна державна адміністрація) права кожного на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

 

 2. У Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про доступ до публічної інформації” (далі -Закон).

 

3. Запитувачами інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

 

4. Доступ до інформації забезпечується шляхом:

 

1) надання інформації за запитами на інформацію;

 

2) систематичного та оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному вебсайті, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, на інформаційних стендах, будь-яким іншим прийнятним для запитувачів способом.

 

5. Порядок не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України “Про звернення громадян”.

 

6. Функції організації доступу до публічної інформації, якою володіє районна державна адміністрація, покладаються на відповідальну особу з питань доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація (далі – відповідальна особа), яка відповідає за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій запитувачам під час оформлення запитів.

 

ІІ. Складення та подання запиту на публічну інформацію

 

1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної державної адміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою тощо) на вибір запитувача, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини.

 

 2. Запит на отримання публічної інформації може бути подано:

особисто або на поштову адресу районної державної адміністрації: вул. М. Грушевського, будинок 21, м. Івано-Франківськ, 76004;

на електронну адресу: ifrda@if.gov.ua;

Спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями визначити кабінет № 604

 

3. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

 

1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону, якщо такий є;

 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

4. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на отримання публічної інформації запитувач може використовувати Форму для подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Івано-Франківська районна державна адміністрація, яку можна завантажити з офіційного вебсайту районної державної адміністрації.

 

6. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов’язково

 

зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

7. Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем.

 

8. На вимогу запитувача інформації на першому аркуші копії запиту проставляється реєстраційний штамп “Івано-Франківська районна державна адміністрація” із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу інформації.

 

 9. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом  п’яти- або  двадцятиденного строку (якщо строк розгляду було продовжено) повідомляється запитувача із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком та реквізити і порядок відшкодування  таких витрат

 

ІІІ. Процес та строки розгляду запитів на доступ до публічної інформації

 

1. Письмові інформаційні запити, надіслані поштою до районної державної адміністрації у тому числі електронною, або ті, що надійшли через органи влади вищого рівня, засоби масової інформації, від інших органів, установ, організацій, приймаються, облікуються та оперативно обробляються відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації районної державної адміністрації.

 

2. Реєстрація запитів щодо надання доступу до публічної інформації здійснюється у журналі реєстрації запитів про доступ до публічної інформації.

 

 3. Відповідальна особа після реєстрації та обробки запиту, залежно від змісту, в той самий день, подає його керівництву районної державної адміністрації, згідно з розподілом функціональних повноважень, якими визначаються особи, відповідальні за надання відповіді запитувачу.

 

 4. Відповідальна особа фіксує у журналі реєстрації запитів про доступ до публічної інформації виконавця, відповідального за надання відповіді на запит, термін виконання та передає запит до відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації.

 

5. Відповідь на запит надається за підписом керівництва районної державної адміністрації, згідно із розподілом обов’язків, яка візується керівником структурного підрозділу районної державної адміністрації, у

володінні якого знаходиться публічна інформація та особою відповідальною за доступ до публічної інформації такого підрозділу, після цього запит реєструється відповідальною особою з питань доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації, відправляється запитувачу.

 

6. Копія відповіді запитувачу разом з усіма документами щодо розгляду запиту зберігається відповідальною особою.

 

 7. Відповідь на запит вважається наданою лише тоді, коли на поставлені у запиті питання надано відповідь по суті.

Посилання на те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, не допускається.

 

 8. У разі надходження письмової кореспонденції, яка одночасно містить ознаки запиту на інформацію та звернення громадянина, така кореспонденція розглядається у порядку, встановленому Законом України “Про звернення громадян”, в частині, що не суперечить вимогам Закону України “Про доступ до публічної інформації”. Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається у порядку, встановленому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

 

 9. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, якщо інше не передбачено Законом.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 

10. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

 11. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувач інформується в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

 12. Строк розгляду запиту на публічну інформацію продовжується безпосередньо його виконавцем з обов’язковим повідомленням запитувача та відповідальної особи.

 

 

ІV. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

 

1. Районна державна адміністрація має право відмовити в задоволенні запиту у разі, якщо:

 

1) не володіє і не зобов’язана відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

 3) не дотримано вимоги до запиту на інформацію, передбачені частиною  п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

 

4) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком.

 

 2. Відмова у задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі і повинна містити:

 

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

 

2) дату відмови;

 

3) мотивовану підставу відмови;

 

4) порядок оскарження відмови;

 

5) підпис.

 

3. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 

4. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;

 

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

 

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

 

4) строк, у який буде задоволено запит;

 

5) підпис.

 

V. Направлення запиту на публічну інформацію за належністю

 

 1. Якщо районна державна адміністрація не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, який орган, установа, організація володіє такою інформацією, вона зобов'язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

2. Рішення, дії чи бездіяльність працівників районної державної адміністрації з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України.

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                     Олег СТРУЖАНСЬКИЙ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь